MORAS

تقلّب و دروغ و فريب در معامله با غير مسلمانان براى دستيابى به فائده مالى يا علمى بيشتر (درصورتى که م

JamNews – آیا دروغ و فریب در معامله با غیر مسلمان … – جام نیوز

سؤال: تقلّب و دروغ و فریب در معامله با غیر مسلمانان برای دستیابی به فائده مالی یا علمی بیشتر (در صورتی که متوجه نباشند) چه حکمی دارد؟

فقه واحکام – مرکز پاسخگویی به پرسش ها و شبهات دینی-جوابگو

سؤال: دیدن ولمس پستان محارم برای فردی که به بلوغ شرعی نرسیده جایز است؟ … منبع: جزوه احکام مالي/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه … سؤال: حکم معاشرت و معامله با فرقة «علي اللهي» چه صورت دارد؟ … سؤال: آيا نبش قبور اموات اعم از اينکه در قبرستان مسلمانان باشند يا غير آنها، براى دستيابى به استخوان آنان به …

ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺪﻟﻴﺲ و ﺟﺎﻳﮕﺎه آن در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان، اﻧﮕﻠﻴﺲ و ﻓﻘﻪ اﻣ

ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺪﻟﻴﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﻧﺪ (ﺧﻴﺎر ﻓﺴﺦ)، ﺗﺪﻟﻴﺲ ﻋﻴﺐ رﺿﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺸـﺪه و اﻳـﺮاد … ﻗﺎﻋﺪه ﻻﺿﺮر. ﻳﺎ ». « ﻗﺎﻋﺪه ﻏﺮور. » اﺳﺖ. در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻧﻴﺰ، ﺗﺪﻟﻴﺲ ﻋﻴﺐ رﺿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻲ. آﻳﺪ ﭼﻮن … در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻛﺮدن، ﻓﺮﻳﺐ دادن، اﻏﻔـﺎل ﻛـﺮدن و ﺗـﺪﻟﻴﺲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه … دﺳﺖ ﻳﺎزﻳﺪن ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﻳﺐ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺿﺮار ﻣﺎﻟﻲ او ﺑﺎﺷﺪ را. « … ﻗﻴﻤـﺖ، ارزش ﺑﻴﺸـﺘﺮي.

آرشیو پرسش و پاسخ ها-جوابگو – مرکز پاسخگویی به پرسش ها …

جواب: سپاه بايد از سودي که متوقف بر دروغ است اجتناب کند و با طرفي وارد معامله شود که … در سازمان که بيشتر جنبه تشويقي دارد و بنا به تدبير مسئول و يا فرمانده صورت … آيا شنود امواج ارسالي دشمن، که سعي بر عدم شناسايي و فريب نيز دارد، با اينکه … اينکه در قبرستان مسلمانان باشند يا غير آنها، براى دستيابى به استخوان آنان به …

روش تازه آسان براي قرائت و ترجمه آيات

مقاله در مباحث ايدئولوژيك با ساليان متفاوت در تاريخ نگارش، اولين مقاله )نم. از( … نمازى كه براى ارائه به مردم، از روى ريا و قصدى غير از بندگى … در وضو قسمتهايى از بدن كه بيشتر در معرض آلودگى و گرد و غبار مى … مسلمان كسى نيست كه از روى تقليد يا اجبار؛ محمد)ص( را پيغمبر خدا بداند، … از ترس است يا براى فريب دادن و فايده بردن .

ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎ – موزه مجلس

ﭘﻴﺶ ﺣﻞ ﻛﻨﺪ (ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﻝ ﻭ ﻋﺪﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎﻡ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ. ﺍﺳﻼﻣﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ) … ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﻨﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ … ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺴــﻠﻤﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ9 ﻭ ﺟﺎﻧﺸــﻴﻨﺎﻥ ﻭﻯ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻯ … ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳــﻴﺪ: ﺁﻳﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻋﻠﻤﻰ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻳﺎ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻭ ﺑﻰ ﭼﻮﻥ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺩﺍﻧﺴﺘ …

و مسئولیت های مهندسان ناظرساختمان

ازسوى ديگر، توجه بر لزوم اصالح برخى قوانين و مقررات را بيشتر مى كند. بررسى تفصيلى رابطه … باشد، چنانچه وقف كردن مسلمان مالى را براى كافر حربى باطل است اگر چه با … باشد، نشان مى دهد كه موقوف عليهم محصور است يا غير محصور، لذا ماده 71. قانون مدنى … م. است، اين ماده معامله به قصد فرار از دين را باطل اعالم كرده به اين شرح كه:.

برگه 41 – ماهنامه عقیدتی ، فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی

هر آن چه غرب امروزه دارد, وام دار اسلام و مسلمانان است كه قرن هاى طولانى در عرصه … مشتى خودفروخته يا فريب خورده بود كه ليبراليسم غربى و سكولاريسم ضد دينى و فمنيسم و. … نقش عقل در اين مورد يا به صورت استدلال ها و براهين عقلى براى فهم و كشف حكم شرعى … ((ما در نزديكى كشورى هستيم كه موشك هاى پيشرفته بالستيك با كلاهك هاى غير …

دﻳﻪ ﻳﺎ ارش اﻋﻀﺎ

ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﺮﻋﻰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻣﺪﻩ، ﺍﻣﺎ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺯﺍﻧﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﱙ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ … ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﱳ ﻓﺮﺻﺖ ﻬﺑﺘﺮ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺘﺎﻭﺍﻯ ﺣﻘﻮﻗﻰ، ﺟﺰﺍﱙ ﻭ ﻗﻀﺎﱙ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺗﻮﺳﻂ … ﺁﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﺿﻰ ﲢﻜﻴﻢ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﱃ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﺳﺖ، ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺰﺍﱙ … ﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺁﻧﺎﻥ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻫﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﲔ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

Untitled – آجا

ﺍﺯ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ … ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻡ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻰ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﺯﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ … ﺑﺎ ﻓﺮﺍ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﻣﺎﻩ ﺑﻬﻤﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﻋﺠﻴﻦ ﻭ ﻣﻤﺰﻭﺝ ﺷﺪﻩ، ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻠﺦ ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ … ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﻧﻤﺎﺯﮔﺰﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ … ﺯﻧﺪﮔﻰ، ﺭﻭﺷــﻬﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻧﺎﻗﺺ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻰ، ﺿﻌﻒ ﺯﻳﺴﺘﻰ،.

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر